اخبار داغ

۰۸ اسفند ۱۳۹۸

دسته: سلامت

دیابت, سبک زندگی, سلامت

دیابت در سالمندان

در اثر عواملی همچون افزایش شیوع چاقی ناشـی ازشـکل نادرسـت زندگی شهر نشینی و افزایش سـن جوامـع بـشری ، شـیوع بیمـاری دیابت در جهان بـه سـرعت رو بـه افـزایش اسـت و متاسـفانه ایـن افــزایش در کــشورهای در حــال توســعه از جملــه در کــشور مــا چشمگیرتر…

دیابت, سلامت

دیابت کودکان

شایعترین بیماری غـدد درون ریـز دوران کـودکی و نوجوانی دیابت قنـدی نـوع یـک یـا وابـسته بـه انـسولین می باشد. شیوع دیابت نوع یک در بین کودکان در تمام نقاط دنیا رو به افزایش است که علت اصلی آن معلوم نیست. و تقریباً یک نفر از…

دیابت, سبک زندگی, سلامت

خستگی دیابتی

دیابتی ها به علت افت قند و یا بالا بودن سطح قند خون دچار خستگی دیابتی می شوند. گلوکز خون بالا باعث می شود جریان خون کند شود و بنابراین سلول ها نمی توانند اکسیژن و غذای مورد نیاز خودشان را دریافت کنند. از طرفی…

دیابت, سبک زندگی, سلامت

دیابت بارداری

دیابت ناشی از بارداری (GDM) اﺧﺘﻼل ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻣﺎه های آﺧﺮ ﺑﺎرداری در ۳ تا ۵ درصد خانمها ظاهر می شود و معمولا در اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ و ترشح هورمون های تولید کننده دیابت از جفت در زناﻧﻲ ﻛـﻪ در ﺧـﺎﻧﻮاده آﻧﻬـﺎ…

دیابت, سبک زندگی, سلامت

عوارض دیابت

ﻋﻮارض ﻣﺰﻣﻦ دﻳﺎﺑﺖ دﻳﺎﺑﺖ ﺑﺴﻴﺎری از ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﺑﺪن را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار داده و ﻣﺴـﺌﻮل ﻗﺴـﻤﺖ اﻋﻈـﻢ ﻋﻮارض  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻲ باشد. ﻋﻮارض ﻣﺰﻣﻦ را ﻣﻲ توان ﺑﻪ دو دﺳــﺘﻪ ﻋﺮوﻗــﻲ و ﻏﻴﺮﻋﺮوﻗــﻲ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻛــﺮد. ﻋــﻮارض ﻋﺮوﻗــﻲ ﻧﻴــﺰ…

دیابت, سبک زندگی, سلامت

راهنمای مصرف مکمل ها در دیابت

از آنجایی که دیابت یک دوره افزایش استرس اکسیداتیو است، توصیه به مصرف دوز بالاتر از ویتامین های آنتی اکسیدان می شود. اما مکمل یاری با ویتامین های آنتی اکسیدان مثل A،C و E توصیه نمی شود، زیرا اگرچه مطالعات وسیعی ارتباط بین مصرف رژیمی…

دیابت, سبک زندگی, سلامت

نمایه گلایسمی و خطر ابتلا به دیابت

نمایه گلایسمی معیاری است که غذاهای حاوی کربوهیدرات را بر اساس اینکه چه مقدار سطح گلوکز خون را بالا می برد تقسیم بندی می کند. مصرف غذاهای با شاخص گلایسمی پایین تر سبب کاهش وزن در افراد چاق وکاهش چربی های خون از جمله تری…