اخبار داغ

۰۶ خرداد ۱۳۹۹

دسته: سلامت

دیابت, زندگی, سبک زندگی, سلامت

سلامت قلب در دیابت

دیابت باعث افزایش ریسک ابتلا به بیماری های قلبی می شود ولی اگر قند خون، فشار خون، و کلسترول خون را کنترل کنیم و در محدوده طبیعی حفظ کنیم، این ریسک به صفر می رسد. یکی از عوامل زمینه ساز بیماری های قلبی استعمال دخانیات…

دیابت, سبک زندگی, سلامت

دیابت و بلوغ

چگونه بلوغ روی دیابت اثر می گذارد؟ یکی از دوران های سخت که برای رسیدن به دوران جوانی باید با آن مواجه شویم، دوران بلوغ است که خیلی از تغییرات احساسی و فیزیکی را به دنبال دارد. چگونه یک نوجوان می تواند از چالش دیابت…

دیابت, سبک زندگی, سلامت

دیابت در سالمندان

در اثر عواملی همچون افزایش شیوع چاقی ناشـی ازشـکل نادرسـت زندگی شهر نشینی و افزایش سـن جوامـع بـشری ، شـیوع بیمـاری دیابت در جهان بـه سـرعت رو بـه افـزایش اسـت و متاسـفانه ایـن افــزایش در کــشورهای در حــال توســعه از جملــه در کــشور مــا چشمگیرتر…

دیابت, سلامت

دیابت کودکان

شایعترین بیماری غـدد درون ریـز دوران کـودکی و نوجوانی دیابت قنـدی نـوع یـک یـا وابـسته بـه انـسولین می باشد. شیوع دیابت نوع یک در بین کودکان در تمام نقاط دنیا رو به افزایش است که علت اصلی آن معلوم نیست. و تقریباً یک نفر از…

دیابت, سبک زندگی, سلامت

خستگی دیابتی

دیابتی ها به علت افت قند و یا بالا بودن سطح قند خون دچار خستگی دیابتی می شوند. گلوکز خون بالا باعث می شود جریان خون کند شود و بنابراین سلول ها نمی توانند اکسیژن و غذای مورد نیاز خودشان را دریافت کنند. از طرفی…

دیابت بارداری
دیابت, سبک زندگی, سلامت

دیابت بارداری

دیابت ناشی از بارداری (GDM) اﺧﺘﻼل ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻣﺎه های آﺧﺮ ﺑﺎرداری در ۳ تا ۵ درصد خانمها ظاهر می شود و معمولا در اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ و ترشح هورمون های تولید کننده دیابت از جفت در زناﻧﻲ ﻛـﻪ در ﺧـﺎﻧﻮاده آﻧﻬـﺎ…

دیابت, سبک زندگی, سلامت

عوارض دیابت

ﻋﻮارض ﻣﺰﻣﻦ دﻳﺎﺑﺖ دﻳﺎﺑﺖ ﺑﺴﻴﺎری از ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﺑﺪن را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار داده و ﻣﺴـﺌﻮل ﻗﺴـﻤﺖ اﻋﻈـﻢ ﻋﻮارض  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻲ باشد. ﻋﻮارض ﻣﺰﻣﻦ را ﻣﻲ توان ﺑﻪ دو دﺳــﺘﻪ ﻋﺮوﻗــﻲ و ﻏﻴﺮﻋﺮوﻗــﻲ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻛــﺮد. ﻋــﻮارض ﻋﺮوﻗــﻲ ﻧﻴــﺰ…