هر ساله حدود ۷ میلیون نفر به تعداد مبتلابان به دیابت افزوده می شود و در حال حاضر تعداد افراد دیابتی از مرز ۱۵۰ میلیون نفر گذشته است که این رقم تا سال ۲۰۲۵ به ۳۰۰ میلیون نفر می رسد. طبق آمار ارایه شده حدود…