اخبار داغ

۰۸ اسفند ۱۳۹۸

دسته: سبک زندگی

دیابت, سبک زندگی, سلامت

دیابت در سالمندان

در اثر عواملی همچون افزایش شیوع چاقی ناشـی ازشـکل نادرسـت زندگی شهر نشینی و افزایش سـن جوامـع بـشری ، شـیوع بیمـاری دیابت در جهان بـه سـرعت رو بـه افـزایش اسـت و متاسـفانه ایـن افــزایش در کــشورهای در حــال توســعه از جملــه در کــشور مــا چشمگیرتر…

دیابت, سبک زندگی, سلامت

خستگی دیابتی

دیابتی ها به علت افت قند و یا بالا بودن سطح قند خون دچار خستگی دیابتی می شوند. گلوکز خون بالا باعث می شود جریان خون کند شود و بنابراین سلول ها نمی توانند اکسیژن و غذای مورد نیاز خودشان را دریافت کنند. از طرفی…

دیابت, سبک زندگی, سلامت

دیابت بارداری

دیابت ناشی از بارداری (GDM) اﺧﺘﻼل ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻣﺎه های آﺧﺮ ﺑﺎرداری در ۳ تا ۵ درصد خانمها ظاهر می شود و معمولا در اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ و ترشح هورمون های تولید کننده دیابت از جفت در زناﻧﻲ ﻛـﻪ در ﺧـﺎﻧﻮاده آﻧﻬـﺎ…

دیابت, سبک زندگی, سلامت

عوارض دیابت

ﻋﻮارض ﻣﺰﻣﻦ دﻳﺎﺑﺖ دﻳﺎﺑﺖ ﺑﺴﻴﺎری از ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﺑﺪن را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار داده و ﻣﺴـﺌﻮل ﻗﺴـﻤﺖ اﻋﻈـﻢ ﻋﻮارض  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻲ باشد. ﻋﻮارض ﻣﺰﻣﻦ را ﻣﻲ توان ﺑﻪ دو دﺳــﺘﻪ ﻋﺮوﻗــﻲ و ﻏﻴﺮﻋﺮوﻗــﻲ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻛــﺮد. ﻋــﻮارض ﻋﺮوﻗــﻲ ﻧﻴــﺰ…

دیابت, سبک زندگی, سلامت

راهنمای مصرف مکمل ها در دیابت

از آنجایی که دیابت یک دوره افزایش استرس اکسیداتیو است، توصیه به مصرف دوز بالاتر از ویتامین های آنتی اکسیدان می شود. اما مکمل یاری با ویتامین های آنتی اکسیدان مثل A،C و E توصیه نمی شود، زیرا اگرچه مطالعات وسیعی ارتباط بین مصرف رژیمی…

دیابت, سبک زندگی, سلامت

نمایه گلایسمی و خطر ابتلا به دیابت

نمایه گلایسمی معیاری است که غذاهای حاوی کربوهیدرات را بر اساس اینکه چه مقدار سطح گلوکز خون را بالا می برد تقسیم بندی می کند. مصرف غذاهای با شاخص گلایسمی پایین تر سبب کاهش وزن در افراد چاق وکاهش چربی های خون از جمله تری…

دیابت, سبک زندگی, سلامت

دیابت نوع سه !!

  نوع سوم دیابت که به تازگی شناسایی شده اغلب به اشتباه به عنوان نوع دوم دیابت تشخیص داده می شود!! نوع سوم دیابت از طریق آسیب به پانکراس ایجاد می شود که این نوع آسیب به دنبال التهاب ، تومور و جراحی ایجاد می…