اگــر قبــلا واکســن هــای ضــروری دریافــت شــده باشــد از بســیاری بیمــاری هــای عفونــی مصونیــت کســب مــی شــود.

قبــل از مســافرت بــه دندانپزشــک مراجعــه و از وضــع ســلامت دهــان و دنــدان هــا مطمئــن شــوید.

هنگام خرید بلیط هواپیما رژیم غذایی مخصوص دیابت سفارش داده شود.

از دســتبند یــا گــردن بنــدی اســتفاده شــود کــه نشــان دهــد مبتلا بــه دیابت هســتید.( بــرای مواقع اورژانســی )

بــرای دارو هــا و ســرنگ هایــی کــه بــا خــود حمــل مــی کنیــد از پزشــک معالــج نامــه گرفتــه شــود.

آدرس مراکز درمانی مقصد را بلد باشید.

پول کافی برای درمان به همراه داشته باشید.

جملاتــی کــه مــورد نیــاز خواهــد بــود را بــه زبــان مقصــد یــاد گرفتــه شــود مثــلI have diabetes من دیابت دارم. یا I need physician نیاز به یک پزشک دارم.

مقداری مواد قندی و آبمیوه همراه باشد.

انسولین و سرنگ کافی برای طول مسافرت همراه باشد.

مواد ضد عفونی کننده لازم همراه باشد. ( آماده سازی برای تزریق )

مواد و وسایل مورد نیاز برای تست خون و ادرار برداشته شود.

داروهایی برای بیماری های احتمالی دیگر همراه باشد.

کپــی نســخه دارویــی و وســایل مصرفــی پزشــکی( نــام تجــاری داروهــا یــاد گرفتــه شــود).

مــواد قنــدی مثــل شــکلات و قــرص هــای قنــد و آمپــول گلوکاگــون بــرای مــوارد اورژانســی همراهتــان باشــد.

کفــش راحتــی اضافــی، عینــک آفتــاب گیــر و کــرم محافــظ در برابــر اشــعه آفتــاب همــراه باشــد

از پزشک معالج ، در مورد موارد زیر سوال پرسیده شود:

استفاده از انسولین سریع الاثر برای موارد اورژانس

نحوه اندازه گیری قند خون با خون مویرگی نوک انگشت

نحوه کنترل قند خون بسیار بالا یا بسیار پایین

نحوه برخورد با مشکلات احتمالی دیگر ( اسهال، استفراغ، سرماخوردگی)

به همراه داشتن نسخه داروها

اطمینان از یاری همراه در موارد اورژانس

در مسیر مسافرت:

کیــف دارو وســایل پزشــکی همــراه باشــد همــراه بــار تحویــل داده نشــود.( احتمــال گــم شــدن یــا خــراب شــدن انســولین در حــرارت بســیار بــالا یــا بســیار پاییــن)

در صورت تاخیر پذیرایی از مواد غذایی همراه خود استفاده شود.

از نوشیدن نوشیدنی های الکلی اجتناب شود.

چند بطری آب یا نوشیدنی کم کالری همراه باشد.

در هواپیمــا تــا حــد امــکان قــدم زده شــود و در صندلــی انــدام هــای تحتانــی و انگشــتان پــا تــکان داده شــود، ســر بــه طرفیــن چرخانــده شــود. نفــس عمیــق کشــیده شــود.

بعد از رسیدن به مقصد:

در صورتــی کــه قصــد ورزش داشــته باشــید قبل از شــروع مقــداری غــذای کربوهیدراتی مصرف شــود.

یــا در هنــگام تماشــای مناظــر و قــدم زدن در کنــار دریــا یــا شــنا مقــداری غــذا بــه همــراه داشــته باشــد

برای جلوگیری از اختلال گردش خون لباس تنگ پوشیده نشود.

از پاها مراقبت شود.

در ســاحل از کفــش راحتــی اســتفاده شــود.

جــوراب اضافــی بــرای زمــان خیــس شــدن جــوراب هــا همــراه باشــد.

وسایل:

انسولین و سرنگ و یا داروهای پایین آورنده ، پنبه الکل ، و مواد لازم برای آزمایش خون، مواد و وسایل لازم برای جست و جوی قند و کتون ، تقویم دیابتی ، داروهای دیگر، مواد غذایی برای موارد اورژانس