در اثر عواملی همچون افزایش شیوع چاقی ناشـی ازشـکل نادرسـت زندگی شهر نشینی و افزایش سـن جوامـع بـشری ، شـیوع بیمـاری دیابت در جهان بـه سـرعت رو بـه افـزایش اسـت و متاسـفانه ایـن افــزایش در کــشورهای در حــال توســعه از جملــه در کــشور مــا چشمگیرتر است، چنان که در حال حاضر حدود ۲۰۰ میلیون نفر در دنیا  بـه ایـن بیمـاری مبـتلا هـستند. مبتلایان به دیابت بیش از دیگران در معـرض خطـر بـروز عوارضـی مانند اختلالات بینایی، حملات قلبی– عروقی، قطع پا و یا نارسـایی کلیوی قرار دارند. مطالعات اخیر نشان داده اند که با رعایـت برنامـه غذایی سالم (اعتدال در مصرف غذا) و داشتن فعالیت فیزیکی منظم، کنترل دقیق قند خون (با مصرف داروهای خـوراکی و یـا انـسولین)،
فشار خون و سطح چربی های خون، از بروز بسیاری از این عوارض جلوگیری می شود و بدین طریق بیماران دیـابتی مـیتواننـد از یـک زندگی سالم و طول عمر طبیعی بهرهمنـد گردنـد.

تفاوت های تشخیص دیابت در سالمندان در مقایسه با جوانان:

با افزایش سن، تغییرات فیزیولوژیکی چندی در بدن ما رخ میدهـد. افراد سالمندی که در معرض ابتلا به دیابت و یا پیشرفت دیابت قبلی هستند معمولاً علائم کلاسیک دیابـت را ندارنـد. در واقـع بـه دلیـل تغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با سن، بعضی از علائـم دیابـت مخفـی مانده و یا تشخیص آن ها مشکل میشود.
از جمله علائم کلاسیک دیابت تشنگی مکرر، افزایش حجم و تکـرر ادرار و نیز کاهش وزن علیرغم پرخوری هستند. افراد سالمند معمولا دچار این علائم نمیشوند، اما ممکن است بیحال و مـریض احـوال باشند و یا با وجود اشتهای طبیعی، وزنشان به تدریج کم شود. در سالمندان به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با سن، بعضی از علائم دیابت مخفی مانده و یا تشخیص آن ها مشکل میشود. از اینرو بهتر است انجام آزمایش خون جهت بررسی مقدار قندخون جزئی از معاینات معمول افراد سالمند باشد. معیارهای آزمایشگاهی تشخیص دیابـت در سـالمندان مـشابه سـایر گروه های سنی است. قندخون طبیعـی کمتـر از ۱۰۰ میلـی گـرم در دسی لیتر است قندخون بیش از ۱۲۶ میلـی گـرم بـه معنـای وجـود بیماری دیابت اسـت. قنـدخون در محـدوده ۱۲۶-۱۰۰ هـم طبیعـی نیـست و فـرد را در معـرض بعـضی از عـوارض دیابـت از جملـه عوارض قلبی- عروقی قرار می دهد.

هرگز فراموش نشود که دیابت یک بیماری بسیار جدی اسـت و به کار بردن اصطلاحاتی ماننـد «دیـابتم خفیـف اسـت» و یـا «قندم کمی بالاست» و یا «قند عصبی دارم» کاملاً اشتباه است.

دیابت یک بیماری مزمن و جدی است که نیاز به مراقبـت و نظـارت مداوم جهت تنظیم قند خون و پیش گیری از بروز عوارض ناشـی از قندخون بالا دارد.

نکته مهم این است که در افراد جوان دیابتی در مقایسه با سالمندان مبتلا به دیابت، معمولاً حملات افت قندخون سـریع تـر شناسـایی و درمـان میشوند. به دنبال افت قندخون، در افـراد جـوان رگ هـای خـونی مغـز گشاد می شوند تا خون بیشتری به مغز برسانند. در افراد سالمند ممکـن است به دلیل سفت شدن سرخرگ ها این جبران به راحتی بروز نکنند. لذا به کرات مشاهده میشود که سالمندان دیابتی که تنها زندگی میکنند بـر اثر افت قندخون زمین خورده و یا بیهوش شوند.

معیارهای آزمایشگاهی تشخیص دیابت در سالمندان مشابه سایر گروه های سنی هستند.

از علائم آغازین حمله افت قندخون میتوان بـه ایـن علائـم اشـاره نمود: گیجی یا فراموشی، رنگ پریدگی، تعریق، عدم تمرکز حواس، تحریک پذیری، گزگز و مورمور دور لب، افـت دمـای بدن، کابوس شبانه و بیخوابی. درصورت مشاهده علائم فوق، باید سـریعاً قنـد خـون انـدازه گیـری شود. اگر نتوانستید قندخون فرد سالمند را اندازه بگیرید، اندکی قنـد (۱ یا ۲ قاشق چایخوری عسل، یک لیوان آب قند حاوی سه تـا پـنج حبه قند یا یک فنجان شـیر و یـا نـصف لیـوان آبمیـوه) بـه بیمـار بخورانید و منتظرتاثیرآن بمانید. درصورتی که بیمار شما بیهوش بـود سعی در خوراندن مواد قندی نکنیـد و در اسـرع وقـت بیمـار را بـه اولین مرکز درمانی ببرید. انجام حرکات و فعالیت هایی که بیمار به آنها عادت ندارد می توانـد باعث افت قندخون شود مثلاً با انجام کارهای باغبـانی در یـک روز آفتابی، ممکن است چنین حالتی رخ دهد.

توجه داشته باشید که در هوای سرد، خطر مضاعف افت قنـدخون و دمای بدن وجود دارد. لذا درصورت امکان بهتر است فرد سالمند در این گونه شرایط آب و هوایی نزد بستگان خود بماند. گاهی نیز ممکن است که فـرد سـالمند خـوردن یـک وعـده غـذا را فراموش کند، لذا کنترل و توجه به برنامه غذایی فرد سالمند مبتلا بـه دیابت بسیارمهم است. همچنین ممکن است فرد سالمند دچار حملات افـزایش قنـد خـون شود. علائم بالا رفتن قندخون، تکـرر ادرار یـا بـیاختیـاری در دفـع ادرار و تشنگی هستند. سالمندان به سهولت دچار کم آبـی مـیشـوند زیرا ممکن است نتوانند مایعات کافی بنوشند تا آبی را کـه از طریـق ادرار دفع شده جایگزین نمایند در نتیجه به دنبال بالا رفتن قندخون و کم آبی علائمی مانند خستگی، خواب آلودگی، گیجی و آشـفتگی در آن ها پدیدار میشود.

توجه به برنامه غذایی فرد سالمند مبتلا به دیابت بسیارمهم است.

حتی یک عفونت ویروسی جزئی نظیر سـرماخوردگی ممکـن اسـت سبب افزایش بیشتر قند خون شوند. لذا در صورت بروز بیماریهای عفونی، اندازه گیری مرتب و مکرر قندخون و اقدام لازم و به موقع در صورت بالا بودن آن بسیار مهم است

تفاوت های درمان افراد سالمند مبتلا به دیابت درمقایسه با جوانان:

به طور کلی درمان دیابت در سالمندان و جوانان مشابه است اما گاهی اوقات در بعضی از سالمندان، مـشکلات جـسمانی و یـا اخـتلال در کارکرد بعضی اعضای حیاتی بدن مانند قلب و کلیه، منجر به سـختی اجرای درمـان هـای رایـج در گـروه سـنی جوانـان مـی شـود و لـذا تصمیم گیری درمانی بـر حـسب وضـعیت فعالیـت بـدنی و شـرایط کارکرد اعضای حیاتی سالمند تفاوت هایی  جزئی خواهد داشت. به عنوان مثال مقدار هدف هموگلوبین A1C که وضعیت قنـد خـون
در سه ماه گذشته را نشان میدهد، در جوانان ۷ %و در سـالمندان ۸ %  است.